Безплатна електронна библиотека

Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки - Сашо Пенов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,97
ISBN: 9789547307490
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сашо Пенов

Тук ще намерите книгата Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки pdf

Описание:

Книгата представлява актуално изследване на влиянието на правото наЕС в специална област, каквато е правната уредба на преките данъци вдържавите-членки. Въпреки разнообразието на данъчните системи,функционирането на вътрешния пазар и постигането на целите на ЕС налагатхармонизация и координация на прякото данъчно облагане. Изследването енасочено към това да се очертае комплексният характер на материята направото на ЕС, относима към преките данъци, и да се дадат на читателясистематични познания за нея. В книгата теоретично е анализиранозначението на четирите основни свободи за правната уредба на прекитеданъци. Разгледани са и основните актове на вторичното право на ЕС,относими към тази уредба. Изводите са подкрепени с примери от съдебнатапрактика на Съда на Европейския съюз, като е включено и приложение,съдържащо основните решения.Трудът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници истуденти по право, както и за всички, които имат интерес от прилаганетона принципите на законност и справедливост при данъчното облагане.Сашо Пенов е преподавател по финансово и данъчно право в Юридическияфакултет на СУ ”Св. Климент Охридски”. Адвокат от Софийската адвокатскаколегия.

... членка на ЕС, на 1 юли 2013 г ... Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите ... ... . Така броят на държавите — членки на ЕС, се увеличи на 28, а населението на Съюза нарасна на 510 милиона души. Проверка на правото на собственост ; ... Преки и косвени данъци . ... членка на Европейския съюз, и едновременно с това местното юридическо лице - платец на дохода, е свързано лице с ... рането на Европейския с ... 【Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите ... ... ... рането на Европейския съюз (ДФЕС) и въплътена в международните ангажименти на Съюза и неговите държави членки по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Правото на Европейския съюз и преките данъци на държавите-членки. София, Сиби, 2011, стр. 238, ISBN 1. монография Разработката включва информация за нормативната уредба на данъчната политика на ЕС, както и всички принципи, на които се основава провежданата политика от страните в ЕС, както и целите поставени през новия програмен ... Двата основни източника на правото на ЕС са: първичното и вторичното право. Първичното право се състои от договори, с които се определя правната рамка на Европейския съюз. измами и укриването на данъци[3], защитата на бюджета на Европейския съюз до края на 2012 г. и прилагането на нетни финансови корекции за държавите членки в областта Комисията е публикувала своето предложение за Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Многогодишната финансова рамка е основният бюджетен документ tна ЕС за седемгодишния период и не ... bg Официален вестник на Европейския съюз l 284/23 (1) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финан­ Гражданите на Европейския съюз имат правото да се придвижват и установяват свободно на територията на държавите членки при ограниченията и условията, предвидени в учредителните договори ... 1 Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз Относно: Директива за изпълнение 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на информационни процедури...