Безплатна електронна библиотека

Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции - Георги Проданов, Елена Гавраилова, Зорка Георгиева, Николай Стаменов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,99
ISBN: 58733
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Проданов, Елена Гавраилова, Зорка Георгиева, Николай Стаменов

Можете да изтеглите книгата Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата "Справочник по счетоводство" проследявасчетоводните записвания в предприятията и прави връзката с данъчноторегулиране на счетоводните и стопански операции съгласно данъчнитезакони.Книгата е организирана като бърз справочник, като леснои бързо може да се проследи дали стопанската или счетоводната операцияподлежи на данъчно регулиране и дали участва в преобразуването нафинансовия резултат. Илюстрирана е с практически примери, коитопозволяват да се обясни логиката на данъчното законодателство.Книгатае ценно помагало в ежедневната дейност на счетоводители и финансисти.Това е четвърто преработено и допълнено издание. Отразени санормативните промени към 1 юни 2011

...ера от практиката - Георги Проданов, Димитър Радонов за 27,60 лв ... Кои разходи не се признават за данъчни цели? ... . от Galaxy.bg При тези обстоятелства, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по ... Чрез модела на счетоводните сметки: Д-т К-т сума първа годин ... Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на ... ... ... Чрез модела на счетоводните сметки: Д-т К-т сума първа година Актив с право на ползване Пасив по лизинга 379.08 Разходи за лихви Пасив по лизинга 37.91 Пасив по лизинга Доставчици 100.00 Дата на провеждане - 22.11.2018 г. Място - гр. София. 8:45 - 9:00 - Регистрация на участниците 9:00 - 10:30 - Първа част - лекция 10:30 - 11:00 - Почивка 11:00 - 12:30 - Лекция + отговори... При задължителна регистрация по чл.96, 97 и 98 от ЗДДС или при регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 3 от закона данъчно задължените лица имат право на приспадане на данъчен кредит за наличните ... Справочник по счетоводство. Данъчно третиране на счетоводните операции. ... Счетоводство на едноличния търговец 2005/ 12-то преработено и допълнено издание ... В тази връзка следва да се има предвид, че чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ предвижда, че по реда на чл. 26, ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ... Данъчно третиране на счетоводните операции. Книгата "Справочник по счетоводство" проследява счетоводните записвания в предприятията и прави връзката с данъчното регулиране на ... (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък ... Счетоводните разходи в Гл. 8 от ЗКПО или т.нар. данъчни временни разлики, увеличават счетоводния резултат в годината на отчитане на самия разход и го намаляват в годината на настъпване на ... В Дирекция ОУИ ….е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №20-00-139/ 28.03.2011 г. относно счетоводно и данъчно третиране на разходи. В запитването си излагате следната фактическа обстановка:,,…." РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) bookyard.idg.bg: Книги от издателство в онлайн книжарницата на idg.bg Относно: коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006г. при настъпили коригиращи събития през 2008г. МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на специализирано обучение на 31.10. 2019г.на тема: Лизинг - практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО Данъчно третиране по ... Отговор: Продажбата на дружествени дялове и акции по силата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС представлява доставка на финансова услуга, която се счита за освободена доставка по смисъла на закона....