Безплатна електронна библиотека

Същност на касационното производство по наказателни дела - Георги Митов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,58
ISBN: 978-954-730-706-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Митов

Тук ще намерите книгата Същност на касационното производство по наказателни дела pdf

Описание:

Книгата е първото съвременноизследване у нас на касационното производство по наказателни дела. Теоретично еизяснена същността на касационното производство чрез анализ на правомощията наВърховния касационен съд. Съпоставянето на правомощията на ВКС при касационнатапроверка с други действащи и отменени контролни производства (второинстанционнои въззивно производство, преглед по реда на надзора и възобновяване нанаказателни дела) разкрива конкретното проявление на характерните белези наконтролно-отменителните производства. Извън предмета на анализа са останаливъпросите на касационното обжалване, свързани с образуването на производството исъс самата процедура.На базата на сравнителноправнияпреглед на действащата правна уредба на касационното производство в някоиевропейски държави авторът очертава характерните разлики в двете системи накасационно обжалване – „френската касация” и „немската ревизия”. Разграничени савидовете обжалване по наказателни дела чрез систематизиране на критериите заопределяне на принадлежността на дадено контролно производство към „въззивен”,„контролно-отменителен” или „смесен” тип обжалване. В книгата е синтезирана икритично анализирана богата съдебна практика по касационнотопроизводство.Трудът епредназначен за научниработници, практикуващи юристи и студенти по право, както и за всички, коитоимат интереси в областта на наказателния процес.Георги Митов е доктор по право ипреподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” понаказателен процес, изпълнение на наказанията и международен наказателен процес.Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

...ързо производство. 33. Незабавно производство ... Същност на касационното производство по наказателни дела ... . 34. 75. Производство по възобновяване на наказателни дела. 76. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. 77. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 78. Особени правила при разглеждането и реша ... Същност на касационното производство по наказателни дела ... ... . 78. Особени правила при разглеждането и решаването на наказателни дела. Бързо производство. Митов, Георги (2011) Същност на касационното производство по наказателни дела С.: Сиби, 2011, 192 с. isbn 978-954-730-706-3 cobiss 1236262628 2. Действащият наказателно-процесуален закон, с влизането си в сила през 1975 г., уреди два извънредни способа за проверка на влезли в сила съдебни актове по приключени (свършени) наказателни дела: преглед по реда на ... 2010 г. защитава дисертационен труд на тема „ Същност на касационното производство по наказателни дела" и му е присъдена научната степен „ доктор по право". Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на РБ по наказателни дела 1957-2016 г. С., Нова звезда, 2016 г. English file. Upper-intermediate. Student's book. With DVD+ROM. Oxford, 2016 г. English file. Upper-intermediate. Worbook without key....