Безплатна електронна библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,80
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

...н регистър. Наредба №1 от 14 февруари 2007 г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър: чл. 3, ал. 3 и 4 - относно регистрирания достъп до делото на търговеца; Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Услугата предоставя на крайните потребители достъп срещу заплащане на отделни спортни ... Приемственост с данните от Търговски ... ЕПЗЕУ ... ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи ... Интегриране в единна система на информация от много източници. Източници: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи за история на регистрацията, НОИ за персонала, НАП за ДДС регистрация и много други Информацията в регистър БУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да ... Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в актуалните ... Вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А18, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2 ... (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят: 1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва: 7. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници; 8. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър); Приемната на Търговски регистър при русенската Служба по регистрацията към Агенцията по вписванията се намира на. Адрес: гр.Русе,7000, ул. Църковна независимост 16, ет. 3, западен коридор. За обекти в които се упражняват занаяти от физически лица се представя допълнително и карта за идентификация по регистър булстат, удостоверение за вписване в регистър по закона за ... Информацията в регистър БУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да ... Не работят Имотният регистър и сайтът на Д...